Algemene voorwaarden - MY-ESD

Onze Algemene voorwaarden zijn van toepassing bij de aankoop van software via onze wederverkopers. Onderstaand vindt u de voorwaarden die gelden bij verkoop aan particulier  of zakelijk gebruik.

 

1. Algemene voorwaarden voor consumenten
2. Algemene voorwaarden voor ondernemers

 

1. Algemene Voorwaarden – Consumenten

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de levering van software door My-ESD, kantoorhoudende aan de (5245NH) Burgemeester Burgerslaan 40A te Rosmalen (hierna te noemen: “Verkoper ”) via het My-ESD Platform.

Contactgegevens van Verkoper:

Telefoonnummer: 073 75 14 160
E-mailadres: support@my-esd.com
KvK-nummer: 51672413
Btw-identificatienummer: NL850121188B01

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

- Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
- Eindklant: de natuurlijke persoon die Software aanschaft voor persoonlijk gebruik (consument);
- My-ESD Platform: de digitale omgeving waar Eindklant Software koopt van Verkoper;
- Koopovereenkomst: een overeenkomst die tussen de Verkoper en de Eindklant wordt gesloten in het kader van verkoop van Software;
- Software: de door Verkoper te leveren softwarelicenties.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1     Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op Koopovereenkomsten tussen Verkoper en Eindklant, alsmede op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van een Koopovereenkomst.
2.2     Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk met de Verkoper overeengekomen worden.
2.3     Bij strijdigheid tussen bepalingen in de Koopovereenkomsten de Algemene Voorwaarden prevaleren de bepalingen in de Koopovereenkomst.
2.4     Mocht enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig zijn, of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal de nietige of vernietigde bepaling van de Algemene Voorwaarden worden vervangen door een geldige bepaling waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

 

Artikel 3 - Het aanbod

3.1     Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.2     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Software. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Eindklant mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke    fouten in het aanbod binden de Verkoper niet.
3.3     Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Eindklant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Koopovereenkomst

4.1     De Koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat Eindklant een aankoop doet bij Verkoper via het MY-ESD Platform.

4.2     Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken of toezeggingen door het personeel van Verkoper , binden Verkoper slechts indien zij schriftelijk door Verkoper zijn bevestigd.

4.3     Verkoper kan zich binnen - wettelijke kaders - op de hoogte stellen of Eindklant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Koopovereenkomst. Indien Verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Koopovereenkomst aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 5 – Duur van de Koopovereenkomst

5.1     Eindklant schaft de Software eenmalig aan, waarna de Software te gebruiken is voor een vast periode of geldende versie. Bij het naderen van het einde van deze gebruikstermijn zal Eindklant vanuit het MY-ESD platform geïnformeerd wordt over eventuele verlenging van de Koopovereenkomst ten behoeve van het gebruik van de Software.
De Koopovereenkomst wordt automatisch verlengd indien Eindklant ten tijde van het sluiten van de Koopovereenkomst met automatische verlenging akkoord is gegaan, tenzij Eindklant uiterlijk één (1) maand voor vóór de verlenging de Koopovereenkomst opzegt. Na automatische verlenging van de Koopovereenkomst is Eindklant gerechtigd de Koopovereenkomst maandelijks op te zeggen.

5.2     Rechten en plichten uit de Koopovereenkomst tussen Eindklant en Verkoper, die naar hun aard en inhoud bestemd zijn om voort te duren, blijven onverminderd van kracht na de beëindiging van de Koopvereenkomst.
 

Artikel 6 – Levering en herroepingsrecht

6.1     De Software wordt digitaal geleverd aan Eindklant middels een direct te downloaden link die Eindklant ontvangt via het MY-ESD platform en een e-mail.

6.2     De Verkoper zal de Software uiterlijk binnen 24 uren leveren. Deze termijn geldt niet als fatale termijn. Eindklant heeft recht op levering van vervangende Software indien de levering niet binnen 24 uur plaatsvindt. Hiertoe dient zij contact op te nemen met Verkoper.

6.3     Er geldt geen herroepingsrecht. De Eindklant heeft hier expliciet mee ingestemd tijdens het sluiten van de Koopovereenkomst.

6.4       Alle door Verkoper geleverde Software blijft eigendom van Verkoper, tot op het moment van volledige nakoming van al hetgeen waartoe Eindklant, uit welke hoofde ook, jegens Verkoper verplicht is.

6.5     In het geval dat de Verkoper Software aan de Eindklant verstrekt, gebeurt dat onder de opschortende voorwaarde van betaling. Dat betekent dat indien Eindklant zijn verplichtingen niet nakomt, de Software wordt geacht nooit rechtsgeldig te zijn verkregen door Eindklant. Eindklant is alsdan een vergoeding verschuldigd over de dagen dat hij de Software wel heeft gebruikt

 

Artikel 7 – Prijs en betaling

7.1     De door Verkoper in het aanbod aangegeven prijs is leidend. Kennelijke vergissingen of fouten in de vermelde en/of de in rekening gebrachte prijs binden de Verkoper niet.

7.2     De in het aanbod van de Software genoemde prijzen zijn inclusief btw.

7.3     Voor zover niet anders schriftelijk is dienen de door de Eindklant verschuldigde bedragen onmiddellijk bij het aangaan van de Koopovereenkomst te worden voldaan.

7.4     Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Koopovereenkomst waarbij Eindklant toestemming heeft gegeven tot automatische verleningen zijn toegestaan, waarbij geldt dat:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de Eindklant de bevoegdheid heeft de Koopovereenkomst op te zeggen.

 

Artikel 8 – Intellectuele eigendom

8.1     Verkoper verstrekt (in voorkomende gevallen) exclusieve gebruikslicentie(s) op de Software aan de Eindklant. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende afspraken, draagt de Verkoper nooit de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van door haar geleverde Software over.

8.2     Het recht om de Software te gebruiken gaat pas in op het moment dat de Eindklant aan alle uit Koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan. Maakt de Eindklant desalniettemin eerder van de licentie gebruik, dan is hij schadeplichtig.

8.3     Het is de Eindklant zonder uitdrukkelijke andersluidende schriftelijke afspraak niet toegestaan om de aan hem/haar verleende licentie te sublicentiëren of over te dragen.

8.4     De Eindklant verkrijgt met de Software een zelfstandige verantwoordelijkheid. Dat houdt in dat de Eindklant zelf verantwoordelijk is voor het gebruik van de Software binnen de daarvoor geldende voorwaarden van de eigenaar (leverancier) van de Software, en derhalve is de Verkoper niet aansprakelijk voor onrechtmatig gebruik door de Eindklant.
 

Artikel 9 – Persoonsgegevens

9.1       Verkoper verwerkt persoonsgegevens en deelt persoonsgegevens met het MY-ESD Platform van Eindklant in het kader van de uitvoering van de Koopovereenkomst en eventuele verleningen zoals vermeld in artikel 5 van de Koopovereenkomst. Dit komt concreet neer op verwerking van NAW- en adresgegevens en e-mailadressen voor het leveren van de Software en bankgegevens voor de betaling. Daarnaast zal Verkoper mogelijk uw persoonsgegevens gebruiken voor het verzenden van nieuwsbrieven. Indien Eindklant deze niet wenst te ontvangen kan Eindklant contact opnemen met de Verkoper.

9.2     De Verkoper zal te allen tijde de geldende wetgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens naleven.

9.3     De Verkoper zal de verkregen persoonsgegevens voor geen ander doel gebruiken dan zoals hierboven vermeld, behoudens in die gevallen dat de Verkoper de uitdrukkelijke toestemming van de Eindklant heeft verkregen.

 

Artikel 10 – Klachtenregeling

10.1   Verkoper beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

10.2   Klachten over de uitvoering van de Koopovereenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat Eindklant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Verkoper. Onder bekwame tijd wordt twee maanden na het aangaan van de Koopovereenkomst verstaan. Klachten van na die datum worden niet in behandeling genomen.

10.3   Bij de Verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Eindklant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 11 – Wijzigingen

11.1   Verkoper heeft het recht deze Algemene Voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen.

11.2   Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Koopovereenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Verkoper of per elektronische

berichtgeving.

11.3   Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

11.4   Indien Eindklant een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Koopovereenkomst ontbinden tegen die datum.

 

Artikel 12 - Geschillen

12.1   Op deze Algemene Voorwaarden en de Koopovereenkomsten tussen Verkoper en Eindklant is Nederlands recht van toepassing, tenzij schriftelijk andersluidend overeengekomen. De toepasselijkheid van het Weens Koopsverdrag wordt uitgesloten.

12.2   Geschillen zullen uitsluitend worden – tenzij dwingende wettelijke competentieregels dit verhinderen - beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank waar Verkoper woonplaats heeft, mits Verkoper aan Eindklant een termijn van één maand - nadat Eindklant zich schriftelijk jegens Verkoper op een beding uit deze Algemene Voorwaarden heeft beroepen - heeft gegund, om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

12.3   In het geval van een geschil ter zake van de verschillende versies van deze Algemene Voorwaarden, dan is de Nederlandse versie altijd leidend en doorslaggevend.

 

 

2. Algemene voorwaarden voor ondernemers

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de levering van software door My-ESD, kantoorhoudende aan de (5245NH) Burgemeester Burgerslaan 40A te Rosmalen (hierna te noemen: “Verkoper ”) via het My-ESD Platform.

Contactgegevens van Verkoper:

Telefoonnummer: 073 75 14 160
E-mailadres: support@my-esd.com
KvK-nummer: 51672413
Btw-identificatienummer: NL850121188B01

 

Artikel 1 – Definities

1.1     In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

- Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
- Eindklant: de natuurlijk- of rechtspersoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
- My-ESD Platform: de digitale omgeving waar Eindklant Software koopt van Verkoper;
- Koopovereenkomst: een overeenkomst die tussen de Verkoper en de Eindklant wordt gesloten in het kader van verkoop van Software;
- Software: de door Verkoper te leveren softwarelicenties.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1     Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op Koopovereenkomsten tussen Verkoper en Eindklant, alsmede op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van een Koopovereenkomst.

2.2     Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk met de Verkoper overeengekomen worden.

2.3     Bij strijdigheid tussen bepalingen in de Koopovereenkomsten de Algemene Voorwaarden prevaleren de bepalingen in de Koopovereenkomst.

2.4     Mocht enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig zijn, of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal de nietige of vernietigde bepaling van de Algemene Voorwaarden worden vervangen door een geldige bepaling waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

 

Artikel 3 - Het aanbod

3.1     Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.2     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Software. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Eindklant mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Verkoper niet.

3.3     Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Eindklant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Koopovereenkomst

4.1     De Koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat Eindklant een aankoop doet bij Verkoper via het MY-ESD Platform.

4.2     Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken of toezeggingen door het personeel van Verkoper , binden Verkoper slechts indien zij schriftelijk door Verkoper zijn bevestigd.

4.3     Verkoper kan zich binnen - wettelijke kaders - op de hoogte stellen of Eindklant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Koopovereenkomst. Indien Verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Koopovereenkomst aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 5 – Duur van de Koopovereenkomst

5.1     Eindklant schaft de Software eenmalig aan, waarna de Software te gebruiken is voor een vast periode of geldende versie. Bij het naderen van het einde van deze gebruikstermijn zal Eindklant vanuit het MY-ESD platform geïnformeerd wordt over eventuele verlenging van de Koopovereenkomst ten behoeve van het gebruik van de Software.
De Koopovereenkomst wordt automatisch verlengd indien Eindklant ten tijde van het sluiten van de Koopovereenkomst met automatische verlenging akkoord is gegaan, tenzij Eindklant uiterlijk één (1) maand voor vóór de verlenging de Koopovereenkomst opzegt.

5.2     Verkoper heeft het recht om de Koopovereenkomst zonder ingebrekestelling of tussenkomst van een rechter met onmiddellijke ingang te ontbinden in onder meer doch niet uitsluitend het geval dat de Eindklant:

a. surséance van betaling heeft aangevraagd of surséance van betaling is verleend;
b. onder curatele of bewind is gesteld of op enige andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest, waaronder ook schuldsanering;
c. faillissement heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard;
d. komt te overlijden dan wel wordt geliquideerd.

5.3     Verkoper heeft het recht om de Koopovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden als de Eindklant één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Koopovereenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet nakomt.

5.4     Rechten en plichten uit de Koopovereenkomst tussen Eindklant en Verkoper, die naar hun aard en inhoud bestemd zijn om voort te duren, blijven onverminderd van kracht na de beëindiging van de Koopvereenkomst.

 

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud/ opschortende voorwaarde

6.1     Alle door Verkoper geleverde Software blijft eigendom van Verkoper, tot op het moment van volledige nakoming van al hetgeen waartoe Eindklant, uit welke hoofde ook, jegens Verkoper verplicht is. Hieronder is in ieder geval begrepen de tegenprestatie met betrekking tot de geleverde en/of de te leveren Software alsmede alle vorderingen wegens niet nakoming door Eindklant en vereffening van rekening-courant saldi, met inbegrip van rente en kosten.

6.2     In het geval dat de Verkoper Software aan de Eindklant verstrekt, gebeurt dat onder de opschortende voorwaarde van betaling. Dat betekent dat indien Eindklant zijn verplichtingen niet nakomt, de Software wordt geacht nooit rechtsgeldig te zijn verkregen door Eindklant. Eindklant is alsdan een vergoeding verschuldigd over de dagen dat hij de Software wel heeft gebruikt, berekend alsof de Software wel rechtsgeldig was verkregen, welke vergoeding bij wijze van boete wordt verhoogd met 50%.

 

Artikel 7 – Prijs, betaling en levering

7.1     De door Verkoper in het aanbod aangegeven prijs is leidend. Kennelijke vergissingen of fouten in de vermelde en/of de in rekening gebrachte prijs binden de Verkoper niet.

7.2     De in het aanbod van de Software genoemde prijzen zijn exclusief btw.

7.3     De Software wordt digitaal geleverd aan Eindklant middels een direct te downloaden link die Eindklant ontvangt via het MY-ESD platform en een e-mail.

7.4     De Verkoper zal de Software uiterlijk binnen 24 uren leveren. Deze termijn geldt niet als fatale termijn. Eindklant heeft recht op levering van vervangende Software indien de levering niet binnen 24 uur plaatsvindt. Hiertoe dient zij contact op te nemen met Verkoper.

7.5     Voor zover niet anders schriftelijk is dienen de door de Eindklant verschuldigde bedragen onmiddellijk bij het aangaan van de Koopovereenkomst te worden voldaan.

7.6     Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Koopovereenkomst waarbij Eindklant toestemming heeft gegeven tot automatische verleningen zijn toegestaan, waarbij geldt dat:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de Eindklant de bevoegdheid heeft de Koopovereenkomst op te zeggen.

 

Artikel 8 – Ongedaanmaking en schade

8.1     Indien de uitvoering van de Koopovereenkomst door Verkoper mocht leiden tot een betaling op grond van aansprakelijkheid, dan zal het totale bedrag steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Verkoper wordt uitgekeerd, met inbegrip van het eigen risico dat Verkoper in het desbetreffende geval in verband met die aansprakelijkheidsverzekering draagt.

8.2     In het geval – om welke reden dan ook – geen uitkering op grond van de in het vorige lid bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, zal de totale betaling van Verkoper voor directe schade in geen geval méér bedragen dan het bedrag dat voor Software door Eindklant aan Verkoper is betaald. De bovenstaande beperking van aansprakelijkheid geldt niet wanneer de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

8.3     Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade bij Eindklant, daaronder onder meer - doch niet uitsluitend - begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop.

8.4     Claims in verband met beweerdelijke aansprakelijkheid van Verkoper dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf (12) maanden na de gebeurtenis waaruit de schade voortvloeit en waarvoor Verkoper aansprakelijk wordt gesteld.

8.5     De uitvoering van de Koopovereenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Eindklant. Derden kunnen aan inhoud van de Koopovereenkomst, noch aan de geleverde Software, enig recht ontlenen, ook niet wanneer zij direct of indirect als belanghebbende bij het resultaat van de levering zijn aan te merken.


Artikel 9 – Overmacht

9.1     In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onrusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Verkoper door zijn eigen Leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot (tijdige) levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Koopovereenkomst redelijkerwijs niet van Verkoper kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Koopovereenkomst worden opgeschort, dan wel de Koopovereenkomst worden beëindigd, wanneer de overmachtssituatie langer dan honderdtachtig 180 dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

9.2     Indien Verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is Verkoper gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Eindklant gehouden om deze factuur te voldoen.

 

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

10.1   Behoudens uitdrukkelijke andersluidende afspraken, draagt de Verkoper nooit de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van door haar geleverde Software over.

10.2   Het is Eindklant zonder uitdrukkelijke andersluidende afspraak niet toegestaan om de aan haar verleende licentie te sublicentiëren of over te dragen.

10.3   Koper verkrijgt met de licentie een zelfstandige verantwoordelijkheid ten aanzien van het gebruik van het goed waarvoor een licentie wordt verleend. Dat houdt in dat Eindklant zelf verantwoordelijk is voor het gebruik van de licentie binnen de daarvoor geldende voorwaarden, en derhalve is de Verkoper nooit aansprakelijk voor onrechtmatig gebruik door de Eindklant. Indien de Verkoper wordt aangesproken door de rechthebbende van de intellectuele eigendomsrechten ter zake van onrechtmatig gebruik door de Eindklant, dan vrijwaart Eindklant de Verkoper dienaangaande.

 

Artikel 11 – Persoonsgegevens

11.1   Verkoper verwerkt persoonsgegevens en deelt persoonsgegevens met het MY-ESD Platform van Eindklant in het kader van de uitvoering van de Koopovereenkomst en eventuele verleningen zoals vermeld in artikel 5 van de Koopovereenkomst. Dit komt concreet neer op verwerking van NAW- en adresgegevens en e-mailadressen voor het leveren van de Software en bankgegevens voor de betaling. Daarnaast zal Verkoper mogelijk uw persoonsgegevens gebruiken voor het verzenden van nieuwsbrieven. Indien Eindklant deze niet wenst te ontvangen kan Eindklant contact opnemen met de Verkoper.

11.2   De Verkoper zal te allen tijde de geldende wetgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens naleven.

11.3   De Verkoper zal de verkregen persoonsgegevens voor geen ander doel gebruiken dan zoals hierboven vermeld, behoudens in die gevallen dat de Verkoper de uitdrukkelijke toestemming van de Eindklant heeft verkregen.

 

Artikel 12 – Wijzigingen

12.1   Verkoper heeft het recht deze Algemene Voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen.

12.2   Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Koopovereenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Verkoper of per elektronische berichtgeving.

12.3   Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

12.4   Indien Eindklant een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Koopovereenkomst ontbinden tegen die datum.

 

Artikel 13 – Geschillen

13.1   Op deze Algemene Voorwaarden en de Koopovereenkomsten tussen Verkoper en Eindklant is Nederlands recht van toepassing, tenzij schriftelijk andersluidend overeengekomen. De toepasselijkheid van het Weens Koopsverdrag wordt uitgesloten.

13.2   Geschillen zullen uitsluitend worden – tenzij dwingende wettelijke competentieregels dit verhinderen - beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Verkoper.

13.3   In het geval van een geschil ter zake van de verschillende versies van deze Algemene Voorwaarden, dan is de Nederlandse versie altijd leidend en doorslaggevend.